ประเทศไทย เปลี่ยนภาษา

แผนโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดี, ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละวัย

พัฒนาการด้านการพูดของลูกน้อย


ข่วง 2 ขวบปีแรกเป็นช่วงสำคัญของลูกในการเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดค่ะ ซึ่งการพูดนั้นสัมพันธ์กับการได้ยินโดยตรง
นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าตั้งแต่อยู่ในท้อง ลูกน้อยจะสามารถได้ยินและจดจำเสียงเต้นของหัวใจคุณแม่ และสามารถ
เปลี่ยนให้เป็นการได้ยินและจดจำเสียงของคุณแม่ได้ ทำให้เพียง 1 วันหลังจากลูกน้อยลืมตาดูโลก เค้าจะสามารถ
แยกสียงคุณแม่ออกจากเสียงคนอื่นๆได้

1-3 เดือนแรก: ในช่วงแรก การสื่อสารของลูกน้อยจะอยู่ในรูปของการร้องไห้ โดยโทนและลักษณะเสียงร้องไห้
ของลูกก็จะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่ลูกต้องการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ใกล้ชิดกับลูก
ก็จะสัมผัสได้ว่าการร้องไห้ของลูกแต่ละครั้งนั้นหมายความว่าอย่างไร เช่น หิว ต้องการให้เปลี่ยนผ้าอ้อม อยาก
ให้อุ้ม ฯลฯ ต่อมาลูกจะเรียนรู้การแสดงความรู้สึกดีใจหรือมีความสุขด้วยเสียงอ้อแอ้แบบอื่นๆ และในช่วงนี้
เด็กบางคนก็จะสามารถแยกแยะเสียงที่ใกล้เคียงกัน (เช่นเสียง “มา” กับเสียง “นา”) ออกจากกันได้อีกด้วย

4 เดือน: ลูกน้อยจะเริ่มพูดมากขึ้นแม้จะยังไม่เป็นคำ เค้าจะเรียนรู้การรวมพยัญชนะและสระ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ
ความหมายของคำต่างๆ ที่พูด ลูกน้อยจะพูดเป็นคำสั้นๆ ง่ายๆ เช่น “บาบา” “ยายา” (และช่วงนี้เอง มักจะเป็นช่วง
ที่ลูกจะเริ่มพูด “ปาปา” “มามา” ที่มักจะทำเอาคุณพ่อคุณแม่หลายคนน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจ) แม้จะยังพูด
ไม่เป็นภาษา แต่ลูกน้อยก็เรียนรู้การใช้ลิ้น ฟัน เพดานปาก และการออกเสียง คุณแม่จะเห็นว่าลูกชอบทำเสียง
แปลกๆ หรือมักจะออกเสียงบางเสียงซ้ำๆไปมา

6-9 เดือน: ลูกน้อยจะยังคงพูดไม่ค่อยเป็นภาษาแต่คุณแม่จะสามารถเริ่มเดาสิ่งที่ลูกพูดได้มากขึ้น แม้ว่าจะ
ยังไม่ชัดหรือไม่เป็นคำก็ตาม

12-17 เดือน: ช่วงนี้ลูกน้อยจะสามารถพูดเป็นคำๆได้และสามารถเข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูด เค้าจะเริ่มเลียนแบบและ
เรียนรู้ในการตอบโต้ต่างๆ เช่น แสดงท่าพร้อมออกเสียง “อุ้มๆ” เมื่อต้องการให้คุณพ่อคุณแม่อุ้ม เป็นต้น

18-24 เดือน: ลูกน้อยสามารถจดจำความหมายของคำต่างๆได้มากแล้ว (ส่วนมากจะเป็นคำนาม) ซึ่งในช่วง
ประมาณ 18-20 เดือน เป็นช่วงที่ลูกน้อยเรียนรู้และจดจำคำใหม่ๆอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่และ
คนใกล้ชิดจึงควรต้องระวังสิ่งที่พูดกับลูกด้วยนะคะ นอกจากนี้ลูกน้อยยังสามารถเริ่มนำคำ 2 คำมาใช้สร้าง
ประโยคได้ เช่น พูด “แม่อุ้ม” เมื่อต้องการให้คุณแม่อุ้ม เป็นต้น และเมื่ออายุประมาณ 2 ขวบลูกน้อยจะ
สามารถใช้คำได้มากขึ้น โดยจะสามารถนำคำ 3 คำมาสร้างประโยคได้ เริ่มพูดถึงสิ่งที่ตนเองต้องการ
ได้มากขึ้น แต่ยังสับสนเกี่ยวกับการใช้สรรพนามต่างๆ

25-36 เดือน: ช่วงนี้ลูกน้อยจะรู้จักศัพท์ต่างๆมากมาย แต่อาจยังควบคุมระดับเสียงในการพูดได้ไม่ดีนัก
ลูกเข้าใจคำสรรพนามได้มากขึ้น โดยช่วงนี้ลูกน้อยจะสามารถสร้างประโยคง่ายๆได้ เช่น “หนูหิวน้ำ” และ
เมื่ออายุประมาณ 3 ขวบ ลูกจะสามารถควบคุมเสียง สร้างวิธีการพูด และสื่อสารกับเพื่อนได้ สามารถ
โต้ตอบได้เมื่อถูกถามคำถามต่างๆ

สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน จะสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ตอนช่วงอายุประมาณ 6 เดือน โดยหาก
ลูกน้อยไม่ทำเสียงใดๆ (หรือไม่แม้แต่พยายามจะทำเสียงใดๆ) หรือไม่สบตาโต้ตอบกับคุณแม่ ควรปรึกษา
คุณหมอในเรื่องนี้ดูนะคะ อย่างไรก็ตาม การที่ลูกพูดช้ากว่าเด็กคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะมี
ความผิดปกติเสมอไปนะคะ เด็กบางคนเริ่มพูดตอน 9 เดือน บางคนตอน 13-14 เดือนก็มีค่ะ

แต่หากลูกอายุ 15 เดือนแล้วยังไม่พูดอะไรเลย (หรือยังคงพูดไม่เป็นภาษา) หรือคุณแม่ที่มีลูกอายุ 3 ขวบ
แต่ยังคงพูดไม่ชัด เป็นไปได้ว่าลูกอาจมีปัญหาเรื่องการได้ยิน คุณแม่ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อคำแนะนำ
ที่เหมาะสมต่อไปนะคะกลับขึ้นบน

Copyright 2009-2013 www.nestlebaby.com/th Nestlé Baby Club – All rights reserved.